Kollektif Şirketler Kuruluş İşlemleri

KOLLEKTİF ŞİRKETLER

Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir.

Kollektif şirket mukavelesi yazılı şekle tabidir, mukaveledeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket mukavelesinde bulunması zorunlu hususlar şunlardır;

a) Ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları(yabancı uyruklu olanların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilecek

b) Şirketin kollektif olduğu

c) Ticaret ünvanı ve merkezi

d) Çalışma konusu

e) Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye türü, tutarı

f) Şirketi temsile yetkililer ve temsil şekli

Kollektif şirketin ticaret ünvanı bütün ortakların veya ortaklardan birinin ad ve soyadıyla şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir.
A) KURULUŞ

1. Dilekçe (kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 3 nüsha)

3. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (4 nüsha)

4. Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (2 nüsha)

5. Ortakların nüfus suretleri (noter veya muhtar onaylı - 2 nüsha)

6. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)

7. Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır)

· Kolektif şirket serbest bölgede kuruluyor ise Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan izin yazısının aslı veya noter onaylı sureti (1 nüsha)

Ticaret Ünvanıyla İlgili Hatırlatma
B) ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

1. Dilekçe (kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 nüsha)

3. Ortak değişikliği var ise yeni ortakların nüfus suretleri (noter veya muhtar onaylı), yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (1 nüsha) ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde T.C. Kimlik numaraları(yabancı uyruklu olanların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

· Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilmelidir.
C) MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF ŞİRKETİN İSTANBUL ŞUBESİNİN AÇILIŞI

1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Ana sözleşme, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil mukaveleleri ve bunların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri

3. Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi veya karar (2 nüsha)

4. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri ve noter veya muhtar onaylı fotoğraflı nüfus cüzdan suretleri (1 nüsha)

5. Son ortaklara ait noter veya muhtar onaylı fotoğraflı nüfus cüzdan suretleri

6. Merkezin sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge

7. Oda kayıt beyannamesi (şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)

8. Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)
D) MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF ŞİRKETİN İSTANBUL’A MERKEZ NAKLİ

1. Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2. Merkezin bulunduğu sicil memurluğunca tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri

3. Eski sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 47. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi

4. Merkez nakline ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 nüsha)

5. Son ortaklara ait noter veya muhtar onaylı fotoğraflı nüfus cüzdanı suretleri

6. Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi (1 nüsha)

7. Oda kayıt beyannamesi (yetkililerce imzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

8. Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)
E) FESİH VE TASFİYE

1. Dilekçe (ortaklar tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı eklenmelidir

2. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı fesih sözleşmesi(2 nüsha)

3. Kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise;

Tasfiye memurunun tasfiye unvanı ile imza beyannamesi (1 nüsha) Tasfiyeye ilişkin ilişkin karar (Noter onaylı - 2 nüsha)

· Tasfiyeye girişin tescili sonrasında alacaklılara çağrıya ait 3 ilanın yapılması gereklidir

· Tasfiye kararı verilmiş ise alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra alınacak tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait karar (2 nüsha)

4. İ.İ.K’ nun 44.maddesine göre düzenlenmiş mal beyanı ( 2 adet - tasfiye memuru tarafından imzalanmış olmalı)
Share on :